Kanun Numarası: 3201
Kabul Tarihi: 4/6/1937

Yayımlandığı R. Gazete
Tarih: 12/6/1937
Sayı: 3629

Yayımlandığı Düstur
Tertip: 3
Cilt: 18
Sayfa: 317

Emniyet Kanunu

Madde 90 (Değişik : 20.1.1960-7410/1 md.)

Emniyet Umum Müdürlüğüne bağlı ve varidatı, Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosuna dahil maaşlı ve ücretli memurlardan, Sandığa ortak olanlar tarafından temin edilmek üzere bir (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) kurulur. Bu Sandık hükmi şahsiyeti haiz olup ortaklarının hizmet esnasında ve emekliliklerinde, nizamnamesinde tespit edilen hususlarla birlikte, Sandık İdare Binaları, Talebe Yurtları, Dinlenme Kampları ve ortakların Mesken ihtiyaçlarını karşılamak üzere gayrimenkullere tasarruf edebilir. Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir. Evvelce kurulmuş olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı işbu 90. madde hükümlerine tabidir.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü