POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI ORTAKLIK, SOSYAL YARDIMLAR VE BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ
Yürürlüğe giriş tarihi:
02/05/2011

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
Yasal Dayanak ve Kapsam
Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik, Polis Bakım ve Yardım Sandığı ortaklarının, hak ve yükümlülüklerini, Sandığın yapacağı yardımları ve borç verme ile ilgili esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Yasal Dayanak ve Kapsam

Madde 2- Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü’nün ilgili maddelerine dayanılarak çıkarılan bu Yönetmelik, Emniyet Teşkilatı Personelinden Sandığa aidat ödemek suretiyle ortak olanları kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklık
Ortaklığa Giriş
Madde 3- Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda çalışan maaşlı ve ücretli memurlar Sandığa ortak olabilir. Ortaklık nedeniyle elde edilecek hakların başlangıcı ilk aidatın ödendiği tarihtir. Ortaklığa müracaat, Sandık Genel Müdürlüğünce belirlenecek Ortaklık Giriş Taahhütnamesi’nin imzalanması ve Sandığa teslimi ile yapılır.

Ortakların Hak ve Yükümlülükleri

Madde 4- Ortakların hak ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Ortaklar birikimlerinin değerlendirilmesinde tercih ettikleri yöntemlere göre, Sandıkça sağlanan her türlü hak, yardım ve hizmetten eşit şekilde yararlanırlar.
b) Sandık mevzuatını bilmekle yükümlüdürler.
c) Aylık aidatlarının ve borçlarının maaş veya ücretlerinden zamanında, tam olarak kesilmesini sağlamakla ve kesilmediği takdirde ödemekle yükümlüdürler.
d) Sandığın sağladığı hak ve imkanlardan yararlanmak için ibraz ettikleri belgelerin gerçeğe uygun olmasından ve doğruluğundan sorumludurlar.
e) Ortaklar, Sandıktaki bilgilerinin güncellenmesi ve borç taleplerinin uygunluğunu teyit maksadıyla, Sandığın Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bilgisayar Ağı Personel Bilgi Sistemindeki verilerine erişmesini kabul ederler.

Ortaklık Bilgileri

Madde 5- Her ortak için Sandıkta özel bir dosya açılır.  Ortakla ilgili tüm bilgiler bu dosyada saklanır. Sandığın ortaklarıyla ilgili olarak ihtiyaç duyacağı diğer bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince yazışma yoluyla veya tesis edilen bilgisayar ON/LINE hattı ile DATA transferiyle sağlanır.
Ortakların kâra iştiraklerinin belirlenmesi

Madde 6- Sandığın bir yıl içindeki faaliyetlerinden elde edilecek net kârın % 40'ı aidat toplamı oranında ortakların hesaplarına eklenir.
Yönetim Kurulunca Sandıkta farklı fonlar oluşturabilir ve ortakların birikimleri tercihlerine göre farklı fonlarda değerlendirilir. Yönetim kurulunca belirlenecek oranda fon getirisinden gider payı kesilebilir.
Bu durumda kâr payları ortakların tercih ettiği fon grubunun kârlılık durumuna göre değişik oranlarda ve miktarlarda dağıtılabilir.
Kâr dağıtımına ilişkin diğer hususlar Yönetim Kurulunca Yönerge ile tespit edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sandığın Ortaklara Yapacağı Yardımlar

Yardımlar

Madde 7- Sandığın ortaklarına veya ölümleri halinde mirasçılarına yapacağı yardımlar şunlardır;

a) Emeklilik yardımı,
b) Maluliyet yardımı,
c) Ölüm yardımı,

Emeklilik Yardımı

Madde 8- En az üç yıl Sandıkta ortak olarak bulunduktan sonra ortaklıkları sona erenlerden;

a) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince emekli aylığı bağlananlara,
b) Yaş haddi nedeniyle görevden ayrılıp hizmet sürelerine göre kendilerine toptan ödeme yapılanlara,
c) Emniyet Teşkilatından ilişiğinin kesildiği tarih itibariyle hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısının doldurulması şartıyla atama, seçilme veya kendi istekleri ile kurum değiştirenlere,
ç) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince hizmet süresini veya prim ödeme gün sayısını doldurmak suretiyle kurumdan ayrılıp emeklilik yaşının dolmasını bekleyenlere, emeklilik yardımı ödenir.
d) Sandıkta en az üç yıl ortak olarak bulunduktan sonra ortağın şehit olması veya ölümü halinde; şehit olma veya ölüm tarihinde hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısının doldurulması veya yasal mirasçılarından en az birine Emekli Sandığı ya da Sosyal Sigortalar Kurumunca maaş bağlanmış olması şartıyla ortağın yasal mirasçılarına da emeklilik yardımı ödenir.
Emeklilik yardımı yalnızca bir defa ve yukarıdaki hallerden birisi durumunda ödenir.

Emeklilik Yardımının Hesaplanması

Madde 9-
8. maddede düzenlenen şartları taşıyan ortaklara ödenecek Emeklilik Yardımı aşağıdaki (A),(B) ve (C) bentlerinde düzenlenen yardımların toplamı (A+B+C) dikkate alınarak hesaplanır.
Bu hesaplamada, Sandıktaki ortaklık süresinin yıl kesiri olduğu takdirde, aylık süreler dikkate alınır. Gün kesirleri dikkate alınmaz.
a) Ortakların 01.01.1999 tarihine kadarki ortaklığına ilişkin emeklilik yardımının hesaplama formülü şöyledir:
(01.01.1999 Öncesi Ortaklık Yılı süresi X 0.36 X Aidat Kesintisine Esas Son Maaş) + 01.01.1999 Tarihine kadar Birikmiş Aidat ve Temettü Toplamı
Bu formüle göre; ortağın emekli olduğu tarihteki aidat kesintisine esas maaşının %36’sının 01.01.1999 öncesi ortaklık yılı ile çarpımı, 01.01.1999 tarihine kadarki emeklilik yardımı olarak ödenir. Ortağa ayrıca Sandıkta 01.01.1999 tarihine kadarki birikmiş aidatı ve temettü toplamı da ödenir.
b) Ortakların 01.01.1999 ile 01.07.2006 tarihleri arasındaki ortaklığına ilişkin emeklilik yardımının hesaplama formülü şöyledir:
01.01.1999-01.07.2006 arası Ortaklık Yılı süresi X 0.60 X Aidat Kesintisine Esas Son Maaş
Bu formüle göre; ortağın emekli olduğu tarihteki aidat kesintisine esas maaşının %60’ının 01.01.1999-01.07.2006 tarihleri arasındaki ortaklık yılı ile çarpımı, 01.01.1999-01.07.2006 tarihleri arası emeklilik yardımı olarak ödenir.
c) Ortakların 01.07.2006 tarihinden sonraki ortaklığına ilişkin emeklilik yardımının hesaplama formülü şöyledir:
01.07.2006 sonrası Ortaklık Yılı süresi X 0.96 X Aidat Kesintisine Esas Son Maaş
Bu formüle göre; ortağın emekli olduğu tarihteki aidat kesintisine esas maaşının %96’sının 01.07.2006 sonrası ortaklık yılı ile çarpımı, 01.07.2006 tarihinden emekli olduğu tarihe kadarki emeklilik yardımı olarak ödenir.
Emeklilik Yardımı hesabı ortağın 01.01.1999 tarihinden sonraki birikmiş aidatını da kapsar. Bu nedenle, Emeklilik Yardımı alan ortağa 01.01.1999 tarihinden sonraki birikmiş aidatı ayrıca ödenmez. Emekli olan ortağa temettü toplamı ödenir.
d) Birikimlerinin Yönetim Kurulunca oluşturulacak farklı fonlarda değerlendirilmesini talep eden ortaklara emeklilik yardımı olarak birikmiş aidatı ile birlikte tercih ettiği fonun Yönetim Kurulunca belirlenecek gider kesintisi yapıldıktan sonraki geliri ödenir. 
e) Emeklilik Yardımı, ortakların hak etmiş oldukları emeklilik yardımını Sandıkta bırakmaları kaydıyla, irat şeklinde de yapılabilir. İrat şeklinde ödemenin usul ve esasları Yönetim Kurulunca yönerge ile tespit edilir.

Maluliyet Yardımının Ödeme Koşulları

Madde 10- En az 1 yıl Sandık ortağı olanlara maluliyet yardımı aşağıdaki iki şekilde ödenir. Kaza nedeniyle maluliyet halinde 1 yıl şartı aranmaz.

a)Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı: Ortaklardan kaza, hastalık ve sakatlık nedeniyle fikren veya bedenen kazanç sağlayamayacak bir duruma gelerek ya da hastalığının tedavisi imkansız olduğundan vazifeden ayrılanlar ve bu durumlarını Kesin İşlemli Sağlık Kurulu Raporu ile belgeleyenler tam ve daimi malul sayılırlar.

Tam ve daimi malul olan ortaklara, kesin işlemli rapor tarihindeki aidat kesintisine esas maaş ve ücretinin yedi katı tutarında tam ve daimi maluliyet yardımı net olarak ödenir.

Tam ve daimi maluliyet yardımı, ortaklardan, Devlet Hastanelerinden alacakları kesin raporları üzerine Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kanunları gereğince malul sayılarak görevine son verilenlere ödenir. Tam ve daimi maliyet yardımı alanlara bu Yönetmeliğin 13’üncü maddesindeki esaslar dahilinde ayrıca emeklilik yardımı da ödenir.

b)Kısmı Maluliyet Yardımı: Kaza ve hastalık nedeniyle uzuv kaybına uğrayanlara, Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kanunları gereğince kesin işlemli raporlarındaki maluliyet yüzdeleri esas alınarak ödeme yapılır. Kısmi maluliyet yardımı, kesin işlemli rapor tarihindeki aidata esas maaş veya ücretinin yedi katının rapordaki maluliyet oranıyla çarpılarak yüze bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Maluliyet  Yardımının Hesaplama Yöntemi

Kesin İşlemli Rapordaki                       Ortaklık aidatına esas
Maluliyet Oranı katı          X            maaş veya ücretinin 7 katı
Kısmi Maluliyet Yardımı = -------------------------------------------------------------------------------------------
100
Maluliyet Yardımının Ödenmeyeceği Haller

Madde 11 – Maluliyet yardımının ödenmeyeceği haller aşağıda belirtilmiştir.

a)  Alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasından doğan sakatlıklarda,
b)  Kaza nedeniyle maluliyet halinde maluliyeti doğuran olayın Sandığa ortak olmadan önce meydana gelmesi, hastalık nedeniyle maluliyet halinde hastalığın Sandığa ortak olmadan önce başlaması halinde, ödeme yapılmaz.

Maluliyette Özel Durumlar

Madde 12- Bir uzvun ikinci bir defa maluliyete uğraması halinde ödenecek maluliyet yardımından, aynı uzvun daha önce maluliyete uğramış olması nedeniyle yapılmış olan maluliyet yardımı düşülerek ödenir.
Değişik uzuvlarda veya uzuv kısımlarında meydana gelen maluliyetler için ayrı ayrı hesaplanacak yardımların toplamı hiçbir şekilde son ödenen ortaklık aidatına esas teşkil eden maaş veya ücret tutarının altı katını geçemez.

Maluliyet Yardımında Zamanaşımı

Madde 13- Maluliyetin tespiti tarihinden itibaren bir yıl içerisinde hak sahipleri tarafından Sandığa yazılı olarak başvurulmadığı takdirde maluliyet yardımı ödenmez.

Ölüm Yardımından Faydalanacaklar

Madde 14- Sandık ortağı iken,

a) Şehit olan veya ölen ortağın, yasal mirasçılarına,
b) Eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu ölen ortağın kendisine
ölüm yardımı ödenir.     

Ölüm Yardımının Hesaplanması

Madde 15-
Aşağıda belirtilen hallerde, ortağın yasal mirasçılarına veya kendisine, ölüm tarihinde Sandık ortaklarından kesilen en yüksek ortaklık aidatına esas maaş veya ücretin;

a) Ortağın ölümü halinde on beş,
b) Ortağın eşinin ölümü halinde üç,
c) Ortağın çocuğunun ölümü halinde bir,
rakamı ile çarpımı tutarında ölüm yardımı yapılır.

Ortağın Sandık ortaklığından önceki ölümcül bir hastalığı nedeniyle ortak olduktan sonraki altı ay içerisinde ölümü halinde ölüm yardımı yapılmaz.
Taksir hali hariç olmak üzere, ortağın ölümüne sebebiyet veren mirasçı ile eşinin veya çocuğunun ölümüne sebebiyet veren ortak, ölüm yardımından yararlanamaz.

Ölüm Yardımının Yapılması ve Zamanaşımı

Madde 16- Ortağın ölümü nedeniyle yasal mirasçılarına ölüm yardımının yapılabilmesi için ölüm raporunun ve onaylı veraset ilamının ibrazı gerekir.
Ölüm Yardımı, ortağın yasal mirasçılarına ödenir.
Eşin ölümü halinde, eşlerden ikisi de Sandık ortağı ise, ölüm yardımı hem (a) hem de (b) bentlerine göre ödenir.
Eşin ve çocukların ölümü halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği ile birlikte Sandığa başvuru yapılması yeterlidir.
Çocuk ölüm yardımı ortağın bakmakla yükümlü çocuğunun ölümü halinde ödenir.
Çocuğun ölümü halinde, Sandık ortağı eşlerden ikisine de ölüm yardımı yapılır.
Çocuğun doğumundan sonra nüfusa kaydı yaptırılmadan ölümü halinde nüfus kaydı aranmaz, ölümün belgelenmesi yeterlidir.
Ortağın birden fazla çocuğunun aynı anda ölmesi halinde her çocuk için ayrı ödeme yapılır.
Miadında ölü doğan çocuklar için de ölüm yardımı yapılır. Normal gebelikte en az 180 günlük çocuk miadını doldurmuş sayılır. Ölü doğan çocuğun miadında olduğu doktor raporu ile belgelenir.
Ölüm tarihinden itibaren beş yıl içinde aranmayan ölüm yardımları zamanaşımına uğrar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Borç Verme Esasları
Madde 17- Sandık ortaklarına verilen her türlü borçlarda;

a) Her hesap dönemi çıkarılan bilanço ve gelir tablosuna göre meydana gelen kullanılabilir kaynağın miktarı Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
b) Faiz hesaplamasında bankalar tarafından uygulanmakta olan faiz esasına gore işlem yapılır. Hesaplanacak dönem faizleri borç taksitleri ile birlikte tahsil olunur.
c) Borcunu vadesinden önce ödeyen ortaktan, borcun ödeme tarihine kadar olan faizi alınır.
d) Borç verme işlemi, borç senedinin ve istenen diğer evrakların Sandığa intikali ile borç verilebilecek fon durumu, borç talep sırası ve Sandık tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde sonuçlandırılır. “Ortaklardan gelen borç taleplerinin değerlendirme, tahsis ve risk takibi usul ve esasları, Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak yönerge ile belirlenir“ Borç para talebinin 10 gün içinde karşılanmaması halinde gerekçesi ortağa bildirilir. 
e) Kredi verilmesinde ortaklıkta kıdemli olan ortağa öncelik tanınır.
f) Ortakların borç para ve sosyal yardım taleplerinde elektronik başvuru ve elektronik imza kullanabilmelerinin şartları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Borç İsteme Şekli

Madde 18- Ortaklar Sandıktan borç para almak için şekli ve içeriği Yönetim Kurulunca belirlenecek borç senedini usulüne uygun şekilde düzenleyip, birim amirine imzalatıp mühürle tasdik ettirerek Sandığa intikal ettirirler veya Yönetim Kurulunca düzenlenecek şekil ve şartlarla elektronik başvuru yöntemiyle de borç istenebilir.

Borçların Sigortalanması ve Risk Takip Fonu Oluşturulması

Madde 19 - Sandığın ortaklarına vermiş olduğu borçların sigortalanması, sigorta şartlarının tespiti ile borçlanma işlemlerinde kefil aranıp aranmayacağı hususlarının belirlenmesi Yönetim Kurulunun yetkisindedir.  
Yönetim Kurulu, borç verme işlemlerinde gerekirse Risk Takip Fonu oluşturmaya, fon kesintisinin esaslarını belirlemeye, fon kesintisi yapılan veya sigortalanan borçlanma işlemlerinde kefil aranıp aranmayacağı hususlarını belirlemeye yetkilidir.    

Ortaklara Verilecek Borç Türleri ve diğer Şartlar

Madde 20 - Borç Verme türlerini, limit ve vadelerini, faiz oranlarını, faiz uygulama esaslarını, borç senedi metnini, kefalet ve/veya diğer teminatları ve borç vermenin diğer şartlarını günün ekonomik koşullarına, Sandığın aktüeryasına ve mali durumuna göre belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu Borç Verme usul ve esaslarını çıkaracağı bir yönerge ile düzenler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 21 - 30/05/1999 tarihli Emniyet Genel Müdürü Onayı ile yürürlüğe giren Polis Bakım ve Yardım Sandığı Ortaklık Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Emekli ortaklar


Madde 22- Emeklilik nedeniyle Sandıktan ayrılanlar Sandığın işlettiği veya maliki olduğu sosyal tesislerden yararlanabilirler. Şartları Yönetim Kurulunca Yönerge ile belirlenir.

Yürürlük

Madde 23- Genel Kurulun 29/04/2011 tarihli kararı ile kabul edilen bu Yönetmelik Emniyet Genel Müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Polis Bakım ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu yürütür.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü